Навчальні дисципліни. Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ

Технічна термодинаміка

Тепломасообмін

Теплотехнічні вимірювання та прилади

Суднові котли та атомні реактори

Теоретичні основи теплотехніки

Утилізаційні котли

Топки та котельні установки ТЕС і промислових підприємств, парогенератори АЕС

Енергетичні ядерні реактори

Парові котли

Теплофізичні процеси в екологічній техніці

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

Основи енергетичного аудиту

Проектування парогенеруючих агрегатів

Експлуатація парогенеруючих агрегатів

Математичне моделювання та оптимізація процесів тепломасообміну

Енергетичний облік і аудит в теплоенергетиці

Економіка енерго- та ресурсозбереження

Методи обробки та представлення даних експериментальних досліджень

Теоретичні та експериментальні проблеми очищення двофазових потоків

Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень

Математичне моделювання та оптимізація процесів тепломасообміну

Сучасні енергозберігаючі технології